На кратко за Нас

Дружеството е регистрирано на 03.06.1994 г. при Врачански окръжен съд с основен предмет на дейност изграждане и експлоатация на кабелна телевизия. Стопанската си дейност „Интерсат” ООД започва през месец юли същата година, когато стартира изграждането на далекосъобщителна мрежа за кабелна телевизия в град Мездра. През 2006 година дружеството започва и поетапното изграждане на кабелни мрежи и в други населени места от община Мездра. Към настоящия момент са изградени и действащи 12 /дванадесет/ електронни съобщителни мрежи на „Интерсат” ООД - в град Мездра и още единадесет населени места от община Мездра – с. Зверино, с. Моравица, с. Игнатица, с. Оселна, с. Люти брод, с. Ребърково, с. Дърманци, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Брусен и с. Боденец. От началото на 2008 година „Интерсат” ООД разширява дейността си в посока предлагане и на друг вид електронни съобщителни мрежи и услуги – достъп до интернет. Всички населени места от община Мездра, в които „Интерсат” ООД има електронни съобщителни мрежи, са свързани посредством подземна тръбна мрежа за оптична свързаност, което позволява на клиентите на дружеството да имат достъп както до кабелна телевизия, така и до интернет. По отношение на принципите, които съблюдава „Интерсат” ООД при осъществяването на дейността си като електронно-съобщителен и медиен оператор, те са: точност, коректност и лоялност към деловите партньори, клиенти и абонати, уважение към служителите си, опазване на екологичното равновесие в природата, хармонизация с европейската практика в областта на медийните, телекомуникационните и електронно-съобщителните услуги. www.medianews.bg